Adatvédelmi tájékoztató ( Email kezelés)


Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató
( Email küldés, fogadás, Email küldő form esetén)


Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és kérdésével hozzánk fordul. Kérdésére a legjobb tudásunknak megfelelően kívánunk válaszolni.

Társaságunk elkötelezett a személyes adatok védelme biztosítása iránt. Jelen tájékoztatónk célja, hogy amennyiben Ön levelet küld részünkre elektronikus úton, úgy tisztában legyen az  Ön által megadott adatok kezelésével.

Adatkezelő adatai:

Adószám 10313657213

Aktuális cégjegyzékszám: 13 09 086909

Teljes név: Congress Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Congress Rendezvényszervező Kft.

Település: Budakeszi

Székhely cím: 2092 Budakeszi, Erdő utca 66. 

Adatkezelés jogalapjai:

A levele elküldésével Ön kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja a megadott adatai lentebb részletezett kezeléséhez. 

A webrendszerünk adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.


Megadott adatok köre, és az adatkezelés céljai

név, e-mail cím, telefonszám, egyéb információ

Az adatkezelés célja, hogy legjobb tudásunknak megfelelően feltett kérdéseire választ adjunk.  

Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatok hiányában nem tudja részünkre elküldeni a levelét elektronikus úton. 

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni. 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.


A személyes adatok törlése 

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre. 


Az adatközlés 

Nincs adatközlés, csak a regisztrált ügyfelek számára, az tárolt adataik


Adatbiztonsági intézkedések 

A személyes adatoknak magas biztonsági szinten 2018.01.01 -én telepített, 24 órás őrzéssel védett, állandó biztonsági felügyelettel titkosított adatfolyammal (https) rendelkező szerveren biztosítjuk a védelmét. 


Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. 


A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban 

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 


Jogérvényesítési lehetőségek 

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Szolgáltatót a megadott elérhetőségeken.


Megadott személyes adatok kategóriái:


személyes adat fogalma: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


Adatait megismerni jogosult személyek:

Az Ön által megadott adatokat kizárólag az adatkezelő jogosult megismerni. 


Önéletrajzok őrzésének időtartama:

Az önkéntesen hozzánk eljuttatott kérdéseket és személyes adatokat 1 évig tároljuk. Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben adatait és e-mailjét töröljük.


Önt megillető jogok:

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan tőlünk, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a közvetkező információkhoz hozzáférést kapjon. Pl:  adatkezelés céljai; érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adatok tárolásának tervezett időtartama; ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Hozzánk eljuttatott kérése esetén az általunk kezelt személyes adatait rendelkezésére bocsátjuk.


Helyesbítéshez való jog: Kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az önre vonatkozó pontatlan adatokat. Ön jogosult továbbá arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok- egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő- kiegészítését.


Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):  Ön jogosult arra, hogy adatainak törlését kérje tőlünk, mely kérésének indokolatlan késedelem nélkül eleget teszünk. 


Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon, amennyiben megítélése szerint az adatait jogellenesen kezeljük, vagy adatait az uniós vagy tagállami jogban előírt jogi köztelezettség teljesítéséhez törölni kell.


Adatkezelés korlátozásához való jog: Kérésére korlátozzuk az adatkezelésünket. Pl: Amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, úgy az Ön által kért korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát. Amennyiben megítélése szerint  az adatkezelésünk jogellenes, de nem kívánja az adatai törlését, úgy kérheti azok felhasználásának korlátozását.


Adathordozhatósághoz való jog:  Kérésére  rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatait, továbbá kérésére adatait továbbítjuk az Ön által megadott adatkezelő részére.


Hatósághoz való fordulás joga: Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetősége:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5.

Telefon: 061-391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

holnap: http://www.naih.hu


Tájékoztatjuk továbbá:

-Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adatait nem továbbítjuk.

- Megadott adatait profilalkotásra valamint automatizált döntéshozatalra nem használjuk.

- Adatait nem hozzuk nyilvánosságra.


Kapcsolatfelvétel:

Kérjük, hogy az adatkezelésünkkel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésével, panaszával bizalommal forduljon hozzánk a lenti e-mail címünkre küldött levelében, melyre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül választ adunk:

congress@congress.hu  

Főbb fogalmak:

adatkezelő fogalma: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;


adatkezelés fogalma: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Amennyiben az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okozunk, kötelesek vagyunk azt megtéríteni. Amennyiben a jogellenes kezeléssel vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogát megsértjük, sérelemdíjat követelhet tőlünk. Mentesülünk a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem térítjük meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Congress Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen tájékoztatót a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR-rendelet) előírásainak megfelelően készítettük el, ás adatkezelésünk mindenben megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Mindent megteszünk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása iránti, személyes adatait bizalmasan kezeljük, és olyan biztonsági, technikai szervezési intézkedéseket tettünk, mely az adatok biztonságát garantálja.

Budakeszi, 2018. 05.20.

Az email küldő form használatával, illetve amennyiben külön email küldő clients szoftvert használt és számunkra email üzenetet küldött Ön kijelenti : A fenti tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem és a fenti adatkezeléshez hozzájárulásomat adom.